Algemene voorwaarden

All Quality provincie Groningen wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als All Quality. De Huurder/Ondernemer(ing)/Opdrachtgever/Uitzendorganisatie/Verhuurder/Bedrijf/ZZP organisatie/Detachering bureau wordt in de Algemene Voorwaarden” Cliënt” genoemd. De Cliënt is diegene die All Quality inhuurt/verhuurt en/of werkzaamheden laat verrichten/uitvoeren/betaald/contracteert zowel indirect of rechtstreeks/direct of via een bureau. De Algemene voorwaarden van All Quality hebben betrekking op alle voorkomende/te verrichten/uitgevoerde/uitvoerende/uit te voeren werkzaamheden. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. All Quality en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. De Cliënt draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan All Quality aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan All Quality worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan All Quality zijn verstrekt, dan heeft All Quality het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Cliënt de gegevens aan All Quality ter beschikking heeft gesteld. All Quality is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat All Quality is uitgegaan van de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Cliënt, van de bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is All Quality gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door All Quality en Cliënt akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van All Quality op en is voor de Cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan All Quality een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien Cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens All Quality gehouden is, dan is de Cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van All Quality daardoor direct of indirect ontstaan. Indien All Quality met de Cliënt een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is All Quality niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Cliënt in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in den stijging van de prijs lonen etc. of op andere gronden die het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren. All Quality is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of het werk neer te leggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is indien er zich omstandigheden voordoen die van aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van All Quality kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van All Quality op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien All Quality de nakoming van de verplichting opschort, behoudt All Quality de aanspraken uit de wet een overeenkomst. Indien All Quality tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is All Quality gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Cliënt zijn/haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakomen ontbinding rechtvaardigt, dan is All Quality gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door All Quality, zal All Quality in overleg met Cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cliënt ondenkbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor All Quality extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in rekening gebracht. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij All Quality anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) Surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging-indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het All Quality niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het All Quality vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de opdracht/order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoding of schadeloosstelling. De vorderingen van All Quality op de Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door All Quality aangegeven wijze in valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door All Quality aangegeven. All Quality is gerechtigd om periodiek/wekelijks te factureren. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van All Quality veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsrechten van All Quality, dient Cliënt dit veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Cliënt zich om het onder Algemene voorwaarden Pagina 2 van 3 eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerst verzoek aan All Quality ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is All Quality gerechtig tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Cliënt zich er jegens All Quality bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in het kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Onder werk wordt verstaan: uitvoeren van werkzaamheden, overleg, reistijd, reisuren, vergadering, wachturen, afspraak Cliënt, etc. Onder een Werkdag wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, de Maandag t/m Vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur, waarin op 1 van deze bovenstaande dagen een werkdag wordt gewerkt van 8 uur en wordt(en) belast met 100% maal (per) uur tarief. Over(werk) uren/extra (gewerkte) uren op een werkdag zijn uren die buiten de werkdag worden gewerkt en worden anders belast. Overwerk(uren) extra (gewerkte) uren wordt in deze algemene voorwaarden weergeven als Overwerk. 1 tot 2 uur Overwerk op een werkdag word(t)en belast met 115% maal (per) uur tarief. 3 of meer uur Overwerk op een werkdag word(t)en belast met 130% maal (per) uur tarief. 5 of meer uren Overwerk op een werkdag worden belast met 150% maal (per) uur tarief. 6 of meer overuren op een werkdag worden belast met 170% maal (per) uur tarief. Een werkweek bestaat uit 5 (werk)dagen en bestaat uit Maandag t/m Vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Werk in/op een weekend, bestaat uit Zaterdag en Zondag. En wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als Weekend. Werk op/in een/het weekend op Zaterdag wordt belast met 130% maal (per) uur tarief. 1 tot 2 uur extra/meer/langer/eerder werken op een Zaterdag weekend wordt beschouwd als overuren/extra (gewerkte) uren en wordt belast met 115% maal (per) Zaterdag belaste 130% maal uur tarief. Extra/meer/langer/eerder werken op een Zaterdag weekend, wordt in deze algemene voorwaarden weergeven als Weekend Overwerk. 3 of meer Weekend Overwerk worden belast met 130% maal (per) Zaterdag belaste 130% maal uur tarief. 5 of meer Weekend Overwerk worden belast met 150% maal (per) Zaterdag belaste 130% maal uur tarief. 6 of meer Weekend Overwerk worden belast met 170% maal (per) Zaterdag belaste 130% maal uur tarief. Werk op een Zondag weekend wordt belast met 160% maal (per) uur tarief. Zondag weekend wordt weergegeven als Zondag werk 1 tot 2 uur extra/meer/langer/eerder werken op een Zondag wordt beschouwd als overuren/extra (gewerkte) uren en wordt belast met 160% maal (per) Zondag belaste 115% maal uur tarief. Zondag overwerk wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als Zondag overwerk 3 of meer overuren. Zondag overwerk wordt belast met 160% maal (per) Zaterdag belaste 130% maal (per) uur tarief. 5 of meer overuren Zondag overwerk worden belast met 150% maal (per) Zaterdag belaste 130% maal (per) uur tarief. 6 of meer overuren Zondag overwerk worden belast met 170% maal (per) Zaterdag belaste 160% maal (per) uur tarief. Een Nationale feest/vakantie/vrije/feestdag wordt in deze Algemene Voorwaarden weergegeven als feestdag en wordt belast met 300% maal (per) uur tarief, deze kan zowel vallen op een werkdag of op een weekend. Een ploegendienst bestaande uit een ochtenddienst en/of een middagdienst en/of een nachtdienst of een variatie hiervan wordt in deze Algemene Voorwaarden weergegeven als Ploegendienst en wordt op een werkdag belast met 175% maal het (per) uur tarief. In het weekend wordt een ploegendienst bestaande uit een ochtenddienst en/of een middagdienst en/of een nachtdienst of een variatie hiervan, wordt belast met 300% maal het aantal uren maal het (per) uur tarief . In/op een feestdag wordt de ploegendienst belast met 417% maal het aantal uren maal het (per) uur tarief. All Quality is vrijgesteld van BTW. De wettelijke BTW percentage zal hierdoor niet worden gehanteerd. All Quality wordt per Bruto uur tarief betaald. Het Bruto uur tarief is het uurloon voor All Quality maal het gewerkte uren. Overige kosten zitten hier niet bij inbegrepen, zoals reistijd (uurtarief X reisuren/tijd), kilometervergoeding, Factuurkosten, administratiekosten, scheidingsgeld/overnachtingkosten, diner/lunch kosten, belkosten/telefoonkosten/vergoedingen, etc. Deze kosten worden in deze Algemene Voorwaarden en op Factuur weergegeven als Kosten. Reistijden/uren, Kilometer declaraties, diner bonnen, scheidingsgeld, etc worden wekelijks bijgehouden door All Quality op de All Quality declaratie formulier(en). Deze kosten worden op Factuur weergegeven met Kosten en wordt(en) Voldaan door Cliënt. Declaratieformulieren kunnen opgevraagd worden voor inzage bij All Quality door betreffende Cliënt. Zakelijk telefoonverbruik in of naar het binnenland worden vergoed door Cliënt met minimaal € 10,00 per dag. Dit bedrag kan oplopen, afhankelijk van het zakelijk belgedrag. Zakelijk telefoonverbruik in of naar het buitenland wordt vergoed door Cliënt met minimaal € 20,00 per dag. Dit bedrag kan oplopen, afhankelijk van het zakelijk belgedrag, deze bel kosten worden op Factuur vermeld onder Kosten. Indien het belgedrag hoger uit komt dan hiervoor genoemd, worden de kosten onder Kosten door All Quality verhoogd bijvoorbeeld tijdens/door overwerk uren, waardoor het bel/sms/internet gedrag kan veranderen. Ook bestaat de mogelijkheid dat Cliënt ipv telefoon vergoeding een leen telefoon ter beschikking stelt voor zakelijk gebruik aan All Quality. Kosten /abonnement. Beltegoed kosten zijn voor Cliënt. Af te leggen kilometers door All Quality die te maken hebben met werk voor Cliënt worden vergoed door Cliënt aan All Quality met een minimale fiscale vergoeding van € 0,21 ct. per gemaakte kilometer en worden weergegeven als Kosten. De gemaakte kilometers worden per week per declaratie formulier(en) bijgehouden door All Quality op een All Quality declaratie formulier. Op het/een declaratie formulier staan(t) de datum(s) van de gemaakte reis kilometers, “van – naar” vermelding het aantal kilometers maal € 0,21 ct. per kilometer met het eind totaal bedrag van de gemaakte reis kilometers. Omleidingen in/tijdens het verkeer worden hier bij op geteld.(bijvoorbeeld bij een wegomleiding/werk aan de weg, etc.) De reistijd wordt vergoed door Cliënt aan All Quality. De reistijd is de reistijd x het uurtarief van All Quality. File rijden valt ook onder reistijd. De reistijd wordt weergegeven op het declaratieformulier van All Quality met begin reistijd en aankomst tijd. Cliënt vergoed deze kosten aan All Quality. Reistijd formulieren/declaraties kunnen opgevraagd worden voor inzage bij All Quality door betreffende Cliënt. Bij overwerk(werk langer dan 8 uur bij werken over ver/ bij werk in de kost/ overnachting voor werk, etc, wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als Extra werk. Bij Extra werk wordt er door All Quality diner/lunch/maaltijd genoten en gedeclareerd. Maximaal voor € 30,00 euro per dag. Ontbijt is hier niet bij inbegrepen. Diner/lunch bonnetjes worden bewaard door All Quality. All Quality houdt een declaratieformulier bij van de genoten maaltijden. All Quality gaat in de kost/geniet van een overnachting(en) zodra de reistijd tussen woon/ werkverkeer 2 uur is of langer. Algemene voorwaarden Pagina 3 van 3 Per overnachting ontvangt All Quality minimaal € 60,00 per nacht van Cliënt aan scheidingsgeld. Scheidingsgeld is een vergoeding van het in de kost zitten/werken over ver. Overnachtingvergoeding voor een hotel/ kamer, etc is hier niet bij in begrepen. Cliënt dient zorg te dragen voor benodigde werkkleding/gereedschappen, eventuele computer apparatuur om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren. De Factuur dient 7 dagen na Factuur datum te zijn voldaan door Cliënt op rekening nummer van All Quality. Indien de Factuur betaling niet op tijd is voldaan, heeft All Quality het recht om het werk neer te leggen, totdat de Factuur betaling is voldaan op rekening All Quality door Cliënt. Betaling binnen 7 dagen, na Factuur/Declaratie datum. Betaal op tijd. Voorkom verhoging. Zodra het Factuurbedrag op rekeningnummer staat bij geschreven, dan pakt All Quality de werkzaamheden daarna weer op om de werkzaamheden af te maken, zoals is afgesproken. Indien de Factuur/Declaratie niet op tijd wordt voldaan, dan komen er extra kosten bovenop het Factuur bedrag. Te weten: De extra Rente kosten, Buitengerechtelijke kosten en informatie en/of registratiekosten. Deze extra kosten zijn voor Cliënt. Een Factuur betaling is op tijd als deze uiterlijk op de vervaldatum op rekeningnummer van All Quality is bijgeschreven. Ontvangt All Quality de betaling ná de vervaldatum dan bent u een verhoging verschuldigd en ontvangt u een aanmaning. Aan reclame materiaal van All Quality kunnen geen rechten worden ontleend. De ingediende Factuur(en)/ Declaraties van All Quality dienen te worden voldaan op rekeningnummer van All Quality of zoals is afgesproken. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is van het niet nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de gemaakte kosten voor rekening van de Cliënt. Indien All Quality niet direct aan het werk kan, worden er wachturen in rekening gebracht. Indien Cliënt een andere Werkvoorbereider in dienst neemt/mee in zee gaat/contract mee afsluit, in de plaats van All Quality, eist All Quality een vergoeding van 20% over het salaris. De einde werkzaamheden, dienen ruim 48 uur van te voren te worden afgezegd/vermeld door Cliënt aan All Quality, zowel mondeling als schriftelijk aan All Quality. Indien niet voor 48 uur bekend is gemaakt, van einde werkzaamheden worden de kosten in rekening gebracht bij Cliënt. Dit zijn de kosten uur tarief van All Quality maal de te late uren vermelding van einde werkzaamheden door Cliënt. Cliënt ontvangt hiervoor een Factuur en dient te worden voldaan op rekening van All Quality. Indien de Factuur door Cliënt niet op tijd is voldaan, mag All Quality de werkzaamheden neerleggen, tot het moment Cliënt de Factuur(en) heeft voldaan. Met het inhuren/verhuren/contracteren van All Quality, geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van All Quality. Toeslagen zijn van toepassing, mits anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden worden regelmatig geüpdate, zonder enige voorvermelding, de laatste update is hierbij van toepassing.

All Quality Chamber of Commerce: 01146172 VAT number: NL001422547B83

Opgesteld dd 09-11-2011; Update 18-7-2019; Update 03-11-2021